Opiniowanie zgodności podziału nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Miejsce złożenia wniosku:

Punkt Obsługi Interesanta (pokój nr 2)

Godziny przyjmowania klientów:

W godzinach pracy Urzędu

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, państwowa i samorządowa jednostka organizacyjna oraz organizacja społeczna. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.

Opłaty:

Wysokość opłaty skarbowej wynosi:

  • za pełnomocnictwo - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Opłatę można uiścić w siedzibie Urzędu Miejskiego lub wpłacić na konto: PKO BANK POLSKI S.A. nr konta 55 1020 5095 0000 5402 0011 2458

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wydanie opinii o zgodności wstępnego projektu podziału nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następuje w ciągu miesiąca, licząc od dnia dostarczenia wniosku z kompletem materiałów.

Tryb odwoławczy:

Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, Al. Wyzwolenia 24, za pośrednictwem Burmistrza Szczawna-Zdroju w terminie 7 dni od daty otrzymania.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - o gospodarce nieruchomościami
  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej.

Wymagane wnioski i dokumenty:

Wypełniony wniosek o ustalenie zgodności podziału nieruchomości z MPZP wraz z załącznikami - do pobrania poniżej
Lista załączników do formularza:

  • Kopia mapy zasadniczej zawierająca wstępny projekt podziału nieruchomości,
  • Pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu wnioskodawcy,
  • Dowód zapłaty opłaty skarbowej.

Komórka odpowiedzialna:
Wydział Gospodarowania Nieruchomościami (pokój nr 36)
74 849 39 36

Wniosek o wydanie opinii w sprawie wstępnego projektu podziału nieruchomości

Wytworzył:
Agnieszka Królikowska
Udostępnił:
Piechaczyk Paula
(2004-01-30 15:05:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Królikowska
(2022-02-25 11:57:22)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki