Podstawowe zadania Gminy obejmują:

 • zagospodarowanie przestrzenne
 • gospodarka nieruchomościami
 • ochrona środowiska i przyrody
 • gospodarka wodna
 • gminne drogi, ulice, mosty, place, organizacja ruchu drogowego
 • zaopatrzenie w wodę, usuwanie i oczyszczanie ścieków,
  usuwanie nieczystości stałych
 • utrzymanie czystości i porządku w mieście
 • zaopatrzenie w energię elektryczną, cieplną oraz gaz
 • ochrona zdrowia
 • pomoc społeczna
 • budownictwo mieszkaniowe
 • edukacja publiczna (przedszkola, szkoły, gimnazjum)
 • działalność kulturalna
 • sport i turystyka
 • targowiska
 • zieleń i zadrzewianie
 • cmentarze komunalne
 • porządek publiczny i bezpieczeństwo przeciwpożarowe
 • utrzymanie obiektów użyteczności publicznej
 • polityka prorodzinna w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej
 • wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
 • promocja miasta
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
 • Wytworzył:
  Udostępnił:
  Kubik Alicja
  (2003-07-01 04:33:39)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Piechaczyk Paula
  (2007-01-09 09:32:40)
         DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki