Wydanie zaświadczenia

Miejsce złożenia wniosku:

Biuro Obsługi Interesanta (pokój nr 1)

Godziny przyjmowania klientów:

W godzinach pracy Urzędu

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Wnioskodawcą może być każdy. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna. Wnioskodawca musi określić cel jakiemu ma służyć zaświadczenie potwierdzające fakt.

Opłaty:

Wysokość opłaty skarbowej wynosi:

  • za każdy egzemplarz  zaświadczenia - 17 zł
  • za pełnomocnictwo - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Opłatę można uiścić w siedzibie Urzędu Miejskiego lub wpłacić na konto: PKO BANK POLSKI S.A. nr konta 55 1020 5095 0000 5402 0011 2458

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Prawidłowo wypełniony wniosek  załatwiany jest w terminie 7 dni, maksymalnie - 14 dni.

 Tryb odwoławczy:

Wnioskodawcy przysługuje zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia potwierdzającego fakty lub stan prawny, które powinno być złożone Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego lub  nadane na poczcie w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia i adresowane  "Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wałbrzychu, za pośrednictwem Burmistrza Szczawna-Zdroju"

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej.

Wymagane wnioski i dokumenty:

Wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia - do pobrania poniżej.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o objęciu nieruchomości miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego/ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego/o objęciu nieruchomości obszarem zdegradowanym i obszarem rewitalizacji

Wytworzył:
Agnieszka Królikowska
Udostępnił:
Agnieszka Królikowska
(2023-05-17 11:34:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Królikowska
(2024-04-17 10:56:37)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki