Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

Miejsce złożenia wniosku:

Biuro Obsługi Interesanta (pokój nr 1)

Godziny przyjmowania klientów:

W godzinach pracy Urzędu

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, państwowa i samorządowa jednostka organizacyjna oraz organizacja społeczna. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.

Uwagi:

Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
Decyzja o warunkach zabudowy może być przeniesiona, za zgodą strony, na rzecz której została wydana, na rzecz innej osoby, jeśli przejmuje ona wszystkie warunki wynikające z decyzji.

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku inwestycji mogących oddziaływać na środowisko.

Opłaty:

Wysokość opłaty skarbowej wynosi:

  • za decyzję o ustaleniu warunków zabudowy - 598 zł (zwolnienie z tej opłaty przysługuje właścicielom oraz użytkownikom wieczystym nieruchomości)
  • za pełnomocnictwo - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Opłatę można uiścić w siedzibie Urzędu Miejskiego lub wpłacić na konto: PKO BANK POLSKI S.A. nr konta 55 1020 5095 0000 5402 0011 2458

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji następuje średnio w czasie 3 miesięcy, licząc od dnia dostarczenia wniosku z kompletem materiałów.

 Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, Al. Wyzwolenia 24, za pośrednictwem Burmistrza Szczawna-Zdroju w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej.

Wymagane wnioski i dokumenty:

Wypełniony wniosek o ustalenie warunków zabudowy wraz z załącznikami - do pobrania poniżej.

Od dnia 03.01.2022 r. jedynym obowiązującym drukiem do złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy jest formularz podany w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.

Komórka odpowiedzialna:
Wydział Gospodarowania Nieruchomościami (pokój nr 36)
74 849 39 36

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

Wytworzył:
Agnieszka Królikowska
Udostępnił:
Piechaczyk Paula
(2004-01-30 15:11:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Królikowska
(2024-04-17 10:56:52)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki