Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Biurzo Ewidencji Ludności (pokój nr 35) lub w dowolnym urzędzie gminy w Polsce.
tel. 74 849 39 35

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt w organie dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – dowolnemu konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem.

Zgłoszenia można dokonać na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym w organie gminy, który wydał dowód osobisty.

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.

Posiadacz dowodu osobistego może zgłosić utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego za pomocą usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun lub kurator.

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik składając  pełnomocnictwo szczególnym do dokonania zgłoszenia.

Posiadacz dowodu osobistego może zgłosić Policji utratę dowodu osobistego w wyniku przestępstwa. Wtedy nie musi już ponawiać takiego zgłoszenia w urzędzie.

Posiadacz dowodu osobistego zgłoszonego jako utracony w przypadku jego odnalezienia jest obowiązany niezwłocznie przekazać go organowi dowolnej gminy lub konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej.

Funkcjonariusz publiczny w przypadku stwierdzenia, że dowód osobisty okazany przez jego posiadacza został zgłoszony jako utracony, jest obowiązany zatrzymać ten dokument i przekazać organowi, który go wydał.

UWAGA!!! 
Unieważnienie dowodu osobistego na skutek zgłoszenia utraty dokumentu skutkuje natychmiastowym zastrzeżeniem numeru PESEL z urzędu.

Wymagane dokumenty:

  • Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego - do pobrania poniżej (do zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego załącza się uszkodzony dowód osobisty)

Opłaty:

Brak opłat.

Terminy:

Niezwłocznie

Podstawa Prawna:

  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych;
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Wytworzył:
Udostępnił:
Piechaczyk Paula
(2004-01-30 09:13:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Królikowska
(2024-04-17 07:55:18)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki