Kierownictwo Urzędu - Burmistrz

Burmistrz Szczawna-Zdroju
Marek Ćmikiewicz

tel. 74 849 39 16
fax 74 843 56 13


e-mail: burmistrz@szczawno-zdroj.pl


Zadaniem Burmistrza Szczawna-Zdroju jest: 

I. Kierowanie Urzędem zapewniając jemu warunki do sprawnej pracy oraz prawidłowego funkcjonowania przy pomocy Zastępcy Burmistrza, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy oraz kierowników Wydziałów, szczególnie poprzez:
1) właściwy podział zadań między członków kierownictwa Urzędu tj: Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika oraz kierowników Wydziałów 

2) prawidłowe określenie zasad wykonywania zadań oraz form i metod pracy pracowników Urzędu i wszystkich jednostek organizacyjnych,
3) ustalanie zakresów czynności dla pracowników Urzędu,
4) stosowanie właściwej polityki kadrowej w Urzędzie preferującej faktyczne kwalifikacje i kompetencje,
5) właściwe i terminowe załatwianie spraw obywateli.

II. Ponadto Burmistrz:
1) kieruje bieżącymi sprawami Urzędu,

2) reprezentuje Urząd na zewnątrz,
3) podejmuje czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego, 
4) wydaje decyzje z zakresu administracji publicznej w indywidualnych sprawach, które nie powierzono do realizacji innym pracownikom Urzędu,
5) prowadzi gospodarkę finansową miasta,
6) ogłasza uchwały Rady Miasta w tym uchwały budżetowe i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkłada uchwały Wojewodzie a także Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
7) odpowiada za wykorzystanie mienia gminnego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składa w tej sprawie wnioski i propozycje Radzie.
8) koordynuje działalność służb użyteczności publicznej,
9) przyjmuje i odpowiada na skargi oraz wnioski składane przez posłów i senatorów a także udziela odpowiedzi na interpelacje radnych,
10) nawiązuje stosunek pracy z pracownikami samorządowymi oraz je rozwiązuje,
11) podejmuje i inicjuje działania w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone dla innych organów,
12) wykonuje inne zadania zastrzeżone do kompetencji Burmistrza przepisami prawa i uchwałami Rady.
13) składanie oświadczeń woli w sprawach dotyczących bieżącej działalności Urzędu i nie przekazanych do realizacji zastępcy lub sekretarzowi,
14) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do jego kompetencji przepisami prawa.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kubik Alicja
(2003-06-24 07:21:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Królikowska
(2024-05-08 10:16:54)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki