Wydział Administracyjno-Prawny

 

Wydział Administracyjno-Prawny

Kierownik Wydziału: Sławomir Grochala
tel. 74 849 39 18


Wydział Administracyjno-Prawny poza zadaniami wspólnymi realizowanymi przez wszystkie wydziały określone w § 30 Regulaminu Organizacyjnego realizuje następujące zadania szczegółowe:

1)    prowadzenie prac związanych z obsługą Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta,

2)    zapewnienie przepływu informacji pomiędzy Radą Miejską i Burmistrzem Miasta,

3)    publikowanie prawa miejscowego,

4)    prowadzenie zbioru przepisów prawnych oraz udostępnianie ich do wglądu interesantów,

5)    prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

6)    zapewnienie prawidłowych warunków pracy i bhp pracowników Urzędu,

7)    prowadzenie kancelarii Urzędu i zapewnienie sprawnego obiegu dokumentów,

8)    prowadzenie archiwum zakładowego,

9)    prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowo-wychowawczych na terenie
miasta,

10)  doręczanie w granicach administracyjnych miasta korespondencji wysyłanej przez organy gminy,

11)  przygotowanie okolicznościowych druków i ogłoszeń,

12)  przeprowadzenie kontroli i analiz funkcjonowania komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek
organizacyjnych gminy,

13)  wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych,

14)  prowadzenie punktu obsługi interesanta,

15)  realizacja zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych,

16)  prowadzenie prac mających na celu przeprowadzenie wyborów do władz RP, wyborów samorządowych, wyborów ławników sadowych oraz referendum,

17)  przygotowanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz naliczanie opłat za korzystanie z tych zezwoleń,

18)  ewidencjonowanie działalności gospodarczej,

19)  prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem na terenie miasta placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych,

20)  udział w przygotowaniu poboru do służby wojskowej i jego przeprowadzeniu,

21)  realizacja zadań z zakresu zwalniania osób z obowiązku odbycia służby wojskowej,

22)  przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących uznania żołnierza i poborowego za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,

23)  realizacja zadań wynikających z ustawy o wykonywaniu krajowego drogowego przewozu osób,

24)  wykonywanie zadań ewidencyjnych wynikających z ustawy o usługach turystycznych,

25)  realizacja zadań wynikających z programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej i organizacjami społecznymi w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

26)  wykonywanie zadań związanych z przewozem osób samochodem służbowym.

Wytworzył:
Udostępnił:
Kubik Alicja
(2003-07-01 07:32:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Królikowska
(2024-01-11 11:25:32)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki