☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju

Poniedziałek 03.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenia Burmistrza Szczawna Zdroju w sprawie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2006 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrza Szczawna Zdroju

w sprawie otwartego konkursu ofert

na realizację zadań publicznych  związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych

 

PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE ZADANIA

1. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

    a)    prowadzenie w lokalu na terenie Szczawna Zdroju, punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych i ich rodzin,

    b)    prowadzenie dyżurów telefonu zaufania,

    c)    organizowanie grup wsparcia,

    d)    organizowanie obozów terapeutycznych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin, imprez okolicznościowych propagujących trzeźwe obyczaje,

    e)    prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z rodzin osób uzależnionych.

    2.    Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2006 roku

50.000,-  w tym: 15.000,-  na prowadzenie świetlicy środowiskowej.

3. Zasady przyznawania dotacji

Dotacja przyznana jest na realizację zadań publicznych  związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

4. Termin i warunki realizacji zadań

Zadania publiczne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizowane będą w roku 2006 r.

Zadania winny być realizowane przez podmiot składający ofertę. Podzlecanie realizacji zadań jest niedopuszczalne.

5.Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać osobiście, przesłać przesyłką pocztową lub kurierską w terminie do 3 stycznia 2006 roku, do godz. 1000 , do Urzędu Miejskiego w Szczawnie Zdroju ul. Kościuszki 17 pok. 5.

Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia, Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizowanego zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2003 r., Nr 193, poz. 1891).

6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty

Otwarcie ofert będzie miało miejsce 3 stycznia 2006 r. o godz. 1030, w pok. nr 27 Urzędu Miejskiego w Szczawnie Zdroju. Przy ocenie brane będą pod uwagę kryteria, które szczegółowo zostały przedstawione na stronie BIP Urzędu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

   1.    Burmistrz zastrzega sobie możliwość dofinansowania zadań zgłoszonych w konkursie w ogólnej kwocie niższej, niż to wynika z ogłoszenia o konkursie.

    2.    O rozstrzygnięciu konkursu oferenci zostaną poinformowani na piśmie.

   3.    Podmiot dotowany, po zakończeniu realizacji zadania, zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania wg wzoru znajdującego się w załączniku Nr 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r.

   4.    Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert oraz zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.


 

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrza Szczawna Zdroju

w sprawie otwartego konkursu ofert

na wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu piłki nożnej i tenisa ziemnego

 

PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE ZADANIA

I. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania :

    1.  Prowadzenie, w oparciu o posiadany na terenie miasta obiekt, zajęć mających na celu rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży  poprzez:

    a)   organizację pozalekcyjnych form sportowych szczególnie w zakresie piłki nożnej i szkółki tenisa ziemnego,

     b)   organizowanie obozów sportowych z elementami socjoterapii, mających na celu integrację dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych ze środowiskiem lokalnym,

   c)   propagowanie trzeźwego stylu życia poprzez organizowanie imprez sportowych i okolicznościowych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym.

   2. Prowadzenie, w oparciu o posiadany na terenie miasta obiekt, zajęć mających na celu poprawienie stanu emocjonalnego i zdrowia psychicznego osób dorosłych poprzez:

   a)    organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych szczególnie w zakresie piłki nożnej z elementami terapii,

    b)    propagowanie trzeźwych obyczajów poprzez organizowanie imprez sportowych i okolicznościowych integrujących środowisko lokalne,

     c)  utrzymanie bazy sportowej z zapleczem socjalnym.

    II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2006 roku

     wynosi 50.000 zł    w tym: 10.000 na szkółkę tenisa ziemnego.

  III. Zasady przyznawania dotacji

Dotacja przyznana jest na realizację zadań publicznych związanych z organizacją pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży mających na celu rozwój umiejętności sportowych młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo oraz dla dorosłych w celu propagowania trzeźwego stylu życia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

    IV. Termin i warunki realizacji zadania

Zadania publiczne z zakresu piłki nożnej i tenisa ziemnego realizowane będą w 2006 roku.

Zadania winny być realizowane przez podmiot składający ofertę. Podzlecanie realizacji zadań jest niedopuszczalne.

    V. Termin składania ofert

Oferty winny być sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2003 r. Nr 193, poz. 1891).

Oferty należy składać osobiście, przesłać przesyłką pocztową lub kurierską w terminie do 3 stycznia 2006 roku, do godz. 1000 , do Urzędu Miejskiego w Szczawnie Zdroju ul. Kościuszki 17 pok. 5.

VI.  Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty

Otwarcie ofert będzie miało miejsce 3 stycznia 2006 r. o godz. 1015 w pok. nr 27 Urzędu Miejskiego w Szczawnie Zdroju. Przy ocenie brane będą pod uwagę kryteria, które szczegółowo zostały przedstawione na stronie BIP Urzędu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

   5.   Burmistrz zastrzega sobie możliwość dofinansowania zadań zgłoszonych w konkursie w ogólnej kwocie niższej, niż to wynika z ogłoszenia o konkursie.

   6.   O rozstrzygnięciu konkursu oferenci zostaną poinformowani na piśmie.


 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Szczawna Zdroju

w sprawie otwartego konkursu ofert

na wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu kolarstwa górskiego

 

PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE ZADANIA

1. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

   a)   rganizowanie życia sportowego młodzieży w oparciu o możliwości obiektowe do uprawiania różnych dyscyplin kolarstwa górskiego,

   b)   organizacja i uczestnictwo w zawodach o zasięgu lokalnym, ponadlokalnym i międzynarodowym,

   c)   uczestniczenie w imprezach sportowych MTB,

   d)   utrzymanie i dalszy rozwój bazy sportowej kolarstwa górskiego,

   e)  propagowanie kolarstwa górskiego MTB.

  2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

     wynosi – 20.000 zł.

3. Zasady przyznawania dotacji

Dotacja przyznana jest na realizację zadań publicznych związanych z organizacją szkolenia dzieci i młodzieży mającą na celu rozwój umiejętności sportowych młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo.

  4. Termin i warunki realizacji zadania

Zadania publiczne z zakresu kolarstwa górskiego realizowane będzie w 2006 roku.

Zadania winny być realizowane przez podmiot składający ofertę. Podzlecanie realizacji zadań jest niedopuszczalne.

  5. Termin składania ofert

Oferty winny być sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2003 r. Nr 193, poz. 1891).

Oferty należy składać osobiście, przesyłać przesyłką pocztową lub kurierską w terminie do 3 stycznia 2006 roku, do godz. 1000 , do Urzędu Miejskiego w Szczawnie Zdroju ul. Kościuszki 17 pok. 5.

  6.  Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty

Otwarcie ofert będzie miało miejsce w dniu 3 stycznia 2006 r. o godz. 1045 w pok. nr 27 Urzędu Miejskiego w Szczawnie Zdroju. Przy ocenie brane będą pod uwagę kryteria, które szczegółowo zostały przedstawione na stronie BIP Urzędu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE :

    7.   Burmistrz zastrzega sobie możliwość dofinansowania zadań zgłoszonych w konkursie w ogólnej kwocie niższej, niż to wynika z ogłoszenia o konkursie.

     8.    O rozstrzygnięciu konkursu oferenci zostaną poinformowani na piśmie.

    9.   Podmiot dotowany, po zakończeniu realizacji zadania, zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania wg wzoru znajdującego się w załączniku Nr 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r.

    10.   Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert oraz zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

 

 

 

TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY

40 punktów.

1. Ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta.

30 punktów.

2. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania, w tym:

-  rodzaj kosztów i sposób ich kalkulacji w tym - z wnioskowanej dotacji

                                                                    - ze środków własnych.

30 punktów.

3. Inne informacje dotyczące zadania, w tym:

a) posiadane zasoby kadrowe

b) posiadane rodzaje zasobów rzeczowych

c) dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju

    d) informacja nt. dotychczasowych zadań realizowanych we współpracy z administracją publiczną

4. Warunki przyznawania dotacji i zawarcia umowy:

    a) umowa zostanie zawarta z oferentem, który uzyska największą liczbę punktów,

b) w przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwóch lub więcej oferentów, wyboru dokona Burmistrz.

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Paula Piechaczyk
(2006-04-19 12:20:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Paula Piechaczyk
(2006-04-19 12:20:54)
 
 
ilość odwiedzin: 8237873

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X