Rezygnacja/wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wymagane dokumenty:

  • wypełniony i podpisany przez przedsiębiorcę formularz wniosku o wygaszenie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
  • oryginały zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
  • pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika, wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za pełnomocnictwo. Z opłaty zwolnieni są małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo oraz osoby posiadające pełnomocnictwo notarialne.

Opłata:

  • opłatę skarbową za pełnomocnictwo lub prokurę wynoszącą 17,00 zł dokonuje się:

Opłatę skarbową wnosi się:

  • gotówką lub za pomocą kart płatniczych w siedzibie Urzędu
  • na rachunek bankowy Urzędu: PKO Bank Polski S.A. 55 1020 5095 0000 5402 0011 2458

Miejsce złożenia dokumentów :
Punkt Obsługi Interesanta (pok. nr 2).

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.

Jednostka odpowiedzialna:
Punkt Obsługi Interesanta (pok. nr 2),
tel. 74 849 39 05

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 październik 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1119 ze zm.);
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.)

Druk do pobrania:
Wniosek - rezygnacja z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Piechaczyk Paula
(2020-06-08 10:23:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Królikowska
(2023-06-01 15:10:27)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki