☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju

Poniedziałek 06.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie Burmistrza Szczawna-Zdroju o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Burmistrz Szczawna-Zdroju działając na podstawie art. 7 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy
z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 ze zm.)

 

zaprasza

do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu
oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji

 

Przedmiotem konsultacji jest projekt Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji[1] uwag, opinii i propozycji odnośnie projektu uchwały. Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 17 lutego 2017 r. do dnia 12 marca 2017 r.
w formie:

  1. spotkania z przedstawicielami interesariuszy rewitalizacji;
  2. zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej,
    z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Uwagi, propozycje i opinie można zgłaszać:
    1. w formie elektronicznej za pośrednictwem strony https://szczawno-komitet.webankieta.pl/
    2. w formie  papierowej za pośrednictwem formularza, który następnie należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Szczawnie-Zdroju, ul. Kościuszki 17, pok. Nr 5.

 

Projekt uchwały oraz formularz konsultacyjny będą dostępne od dnia 17 lutego 2017 r.

-  w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://um.szczawnozdroj.ibip.wroc.pl/

-  na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju pod adresem www.szczawno-zdroj.pl

-  w Urzędzie Miejskim w Szczawnie-Zdroju, ul. Kościuszki 17, pok. Nr 5.

Uwaga:
Zakres negocjowalny konsultacji jest ograniczony do zagadnień związanych z zasadami wyznaczania składu i zasadami działania Komitetu Rewitalizacji.Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje:

- z datą wpływu przed dniem 17  lutego 2017 r. oraz po dniu 12 marca 2017 r.,

- niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,

- przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie spotkania z przedstawicielami interesariuszy rewitalizacji).

 [1] Interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji są
w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości
i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; organy władzy publicznej; podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

 

Wytworzył:
Paula Piechaczyk
Udostępnił:
Piechaczyk Paula
(2017-02-10 15:09:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Piechaczyk Paula
(2017-02-10 15:24:39)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 107814