Nabór propozycji projektów do Gminnego Programu Rewitalizacji

Szanowni Państwo,

w związku z pracami związanymi z przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji zapraszamy do składania  propozycji projektów, które zostaną umieszczone w programie. Dokument ten ma za zadanie określić m. in. priorytetowe działania zmierzające do poprawy jakości życia na terenach gminy wymagających szczególnego wsparcia, w tym zawierać propozycje projektów rewitalizacyjnych.

Propozycje projektów można zgłaszać w terminie od 5 do 21 października 2016 r.

Projekty rewitalizacyjne mogą być finansowane z różnych źródeł (środki prywatne, środki publiczne krajowe, środki unijne). Jednakże umieszczenie projektu rewitalizacyjnego w  GPR jest warunkiem koniecznym, aby mógł on otrzymać wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (zwanego dalej RPO WD 2014-2020) w ramach działania 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”, a także stanowi podstawę do udzielenia preferencji dla projektów rewitalizacyjnych w ramach innych działań RPO WD 2014-2020. Ponadto zgodnie z nowym podejściem do rewitalizacji, w ramach funduszy UE szczególny nacisk będzie kładziony na działania ukierunkowane bezpośrednio na kwestie społeczne, natomiast w mniejszym stopniu na kwestie infrastrukturalne.

Co do zasady projekty powinny być zlokalizowane na obszarze objętym rewitalizacją. Poza obszarem rewitalizowanym mogą być realizowane projekty, wyłącznie jeżeli wynika to z ich specyfiki, np. inicjatywy społeczne skierowane na aktywizację zawodową mieszkańców obszaru rewitalizacji.
W takim wypadku należy przedstawić szczegółowe uzasadnienie konieczności realizacji projektu poza Obszarem rewitalizacji.

PLANOWANY OBSZAR OBJĘTY REWITALIZACJĄ PRZEDSTAWIONO NA MAPIE: /public/get_file.php?id=175163

OBSZAR REWITALIZACJI OBEJMUJE: ul. Kolejową od nr 1 do nr 15, ul. T. Kościuszki, ul. Narciarską, ul. Ofiar Katynia, ul. Pocztową, ul. I. Potockiego, ul. Ratuszową, ul. H. Sienkiewicza, ul. J. Słowackiego, ul. Wojska Polskiego, ul. Zacisze, teren Parku Szwedzkiego i Parku Zdrojowego.

Aby zgłosić projekt należy wystąpić do koordynatora rewitalizacji w Urzędzie Miejskim z prośbą o przyznanie kodu umożliwiającego  dostęp do systemu elektronicznego. Zgłoszenie należy wysyłać e-mailem na adres  fundusze@szczawno-zdroj.pl  W zgłoszeniu należy podać:  nazwę podmiotu, adres,  imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot oraz  liczbę projektów jaką  podmiot ma zamiar wpisać do systemu. Dla  każdego projektu zostanie przyporządkowany osobny kod dostępu.

Po uzyskaniu kodu należy zalogować się pod adresem  http://szczawnozdroj.badanie.net/ i przystąpić do wypełniania formularza ankiety projektu rewitalizacyjnego. Należy postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi przy poszczególnych polach formularza. Dla ułatwienia można pobrać przykład wypełnionego formularza. Zachęcamy do zapoznania się z przykładowym projektem: /public/get_file.php?id=175115.  

W przypadku pytań i problemów związanych ze zgłaszaniem projektów pytania można kierować telefonicznie na numer 74 849 39 36 w godzinach od 9.00 do godz. 14.00 lub za pośrednictwem e-maila na adres fundusze@szczawno-zdroj.pl

Projekty, które zostaną zgłoszone w terminie będą analizowane w zakresie ich kwalifikowalności do realizacji w Programie Rewitalizacji. Projekty, które pozytywnie przejdą proces weryfikacji zostaną  umieszczone na liście projektów w programie.

UWAGA: umieszczenie projektu na liście nie oznacza przyznania dofinansowania na jego realizację,
a oznacza umożliwienie ubiegania się o dotację w konkursach organizowanych przez podmioty dysponujące środkami.

W przypadku intencji ubiegania się o wsparcie projektu ze środków Unii Europejskiej niezbędne informacje dot. programów można uzyskać:

1. W zakresie  RPO WD 2014- 2020 - www.rpo.dolnyslask.pl
2.W zakresie  pozostałych programów operacyjnych - http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/
Można również skorzystać ze wsparcia Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich - tel.: 71 776 95 01, 71 776 96 51, pife@dolnyslask.pl  http://www.umwd.dolnyslask.pl/fundusze-europejskie/kontakt/

W przypadku projektów ubiegających się o wsparcie w ramach Działania 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów” (RPO WD/ZIT AW):

 • 6.3.A Remont, przebudowa, rozbudowa, adaptacja, wyposażenie istniejących zdegradowanych budynków, obiektów, zagospodarowanie terenów i przestrzeni (np. monitoring miejski lub dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych) – w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych;
 • 6.3.B Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych;
 • 6.3.C Inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe – tylko przebudowa albo modernizacja dróg) wraz z infrastrukturą towarzyszącą

warunkiem niezbędnym do otrzymania wsparcia jest umieszczenie projektu w Gminnym Programie Rewitalizacji (na tzw. liście A)

W przypadku projektów ubiegających się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w ramach następujących działań:

 • 1.3 Rozwój przedsiębiorczości,
 • 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym,
 • 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych,
 • 4.3 Dziedzictwo kulturowe,
 • 5.2 System transportu kolejowego,
 • 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną,
 • 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy,
 • 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy,
 • 9.1 Aktywna integracja,
 • 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej.

projekty umieszczone w Gminnym Programie Rewitalizacji  (na tzw. liście B) uzyskują preferencje w postaci dodatkowych punktów podczas oceny wniosków.

Jeżeli projekt będzie miał inne źródło finansowania niż z RPO WD na lata 2014-2020, a ma charakter rewitalizacyjny i może być zakwalifikowany jako przedsięwzięcie o charakterze: społecznym, gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym lub technicznym, również może zostać zgłoszony do Gminnego Programu Rewitalizacji.

Na postawie Wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020preferencje dla projektów rewitalizacyjnych stosowane będą również w krajowych programach operacyjnych.

Wytworzył:
Paula Piechaczyk
Udostępnił:
Piechaczyk Paula
(2016-10-05 09:34:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Piechaczyk Paula
(2016-10-14 09:17:50)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki