Sprzedaż lokali miesz.stanowiących własność gminy na rzecz najemcy

Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy na rzecz ich najemców


Wymagane dokumenty :
Wniosek Druk do pobrania

Opłaty :
Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej
Nabywca ponosi koszty związane z przygotowaniem lokalu do sprzedaży tj.:
- koszty wyceny lokalu mieszkalnego i działki,
- koszty wydzielenia geodezyjnego,
- koszty sporządzenia aktu notarialnego,
- koszty sądowe
oraz cenę nabycia lokalu (sposób zapłaty omówiony w dodatkowych informacjach)

Miejsce złożenia dokumentów :
Punkt Obsługi Interesanta (pok. nr 5)
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Szczawnie Zdroju

Termin i sposób załatwienia sprawy :
Z chwilą otrzymania wniosku Wydział Inicjatyw i Rozwoju przygotowuje dokumenty niezbędne do sprzedaży lokalu lub budynku tj. zleca inwentaryzację lokalu celem wydania zaświadczenia o jego samodzielności, zleca rzeczoznawcy majątkowemu wycenę lokalu (budynku) i gruntu, przygotowuje protokół z rokowań, który jest podstawą zawarcia umowy notarialnej. Termin załatwienia wniosków o nabycie lokali w budynkach przygotowanych do sprzedaży pod względem prawnym wynosi 3 miesiące. W pozostałych przypadkach informuje się wnioskodawcę, że wniosek zostanie załatwiony po przygotowaniu nieruchomości do sprzedaży w terminie późniejszym.

Jednostka odpowiedzialna :
Wydział Inicjatyw i Rozwoju 
pok. 37
tel. 849 39 37.

Dodatkowe informacje :
1. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości lokalowej lub domu jednorodzinnego przysługuje najemcom jeżeli najem został nawiązany na czas nieoznaczony.
2. Lokale sprzedawane są na zasadach określonych w Uchwale Nr XLIII/07/98 Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 26 marca 1998 r. w sprawie przyznania najemcom lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Szczawno Zdrój pierwszeństwa w nabywaniu tych lokali oraz wyrazenie zgody na udzielenie bonifikat oraz w Uchwale Nr 14/98 Zarządu Miasta Szczawna Zdroju z dnia 30 marca 1998 r. w sprawie wysokości bonifikat od ceny nabycia, rozkładania zapłaty ceny na raty, zasad uiszczania kosztów zawarcia umowy przenoszącej własność (zmienionej Uchwałą nr 20/2000 Zarządu Miasta z dnia 12 kwietnia 2000 r.)
3. Stosuje się dwie formy zapłaty ceny sprzedaży, jednorazową i ratalną, obie z zastosowaniem bonifikat.

Podstawa prawna :
Art.34 ust.1 pkt 3 , art.37 ust.2 pkt1 i art.70 ust.2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz.543 z późn.zm.).
Ustanawiania odrębnej własności lokali w domach wielolokalowych wchodzących w skład nieruchomości dokonuje się na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz.903 z późn.zm.)
Wytworzył:
Paula Piechaczyk
Udostępnił:
Piechaczyk Paula
(2004-01-30 09:47:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Piechaczyk Paula
(2005-10-31 14:28:53)