Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności


Wymagane dokumenty :
1. Wniosek  Druk do pobrania
2. oryginał aktualnego odpisu z księgi wieczystej (z ostatnich 3 miesięcy)
3. odpis aktu notarialnego ustanawiającego prawo użytkowania wieczystego (potwierdzony za zgodność z oryginałem)
4. aktualny wypis z rejestru gruntów.

Opłaty :
1. Opłata skarbowa na wniosek - 5 zł. (na podst. art.1 ust.1 ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej Dz.U.Nr 86 poz.960 z późn.zm)
2. Opłata skarbowa na każdy załącznik do wniosku - 0,50 zł. ( na podst. art.1 ust.1 ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej Dz.U.Nr 86 poz.960 z późn.zm)

Znaki opłaty skarbowej - do nabycia w pokoju nr 22 w Urzędzie Miejskim w Szczawnie Zdroju.

Miejsce złożenia dokumentów :
Punkt Obsługi Interesanta (pok. nr 5).

Termin i sposób załatwienia sprawy :
1. Termin załatwienia wniosku w ciągu miesiąca, w szczególnych przypadkach w ciągu dwóch miesięcy. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla osób fizycznych następuje w drodze decyzji Burmistrza Szczawna Zdroju.
2. Ostateczna decyzja stanowi podstawę wpisu własności w księdze wieczystej. Ustaloną decyzją administracyjną opłatę za przekształcenie wnosi się jednorazowo lub w ratach.
3. W przypadku rat ustanawiana jest na rzecz gminy hipoteka przymusowa.

Tryb odwoławczy :
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie składa się na piśmie za pośrednictwem Burmistrza Szczawna Zdroju.

Jednostka odpowiedzialna :
Wydział Inicjatyw i Rozwoju (pok. nr 37), 
tel. 849 39 37.

Podstawa prawna :
Ustawa z dnia 4 września 1997r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (Dz.U. z 2001r. , Nr 120, poz.1299) , rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1997r. w sprawie wniosku o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz.U. z 1997r., Nr 157, poz.1037).

Uwagi :
Termin składania przedmiotowych wniosków upływa z dniem 31 grudnia 2002 roku.
Wytworzył:
Paula Piechaczyk
Udostępnił:
Piechaczyk Paula
(2004-01-30 10:56:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Piechaczyk Paula
(2005-10-31 14:36:48)