Sekretarz Miasta

 

Sekretarz Miasta
Sławomir Grochala

tel. 74 849 39 18
fax 74 843 56 13
 

e-mail: sekretarz@szczawno-zdroj.pl
 
 
Zadaniem Sekretarza Miasta jest:
 

organizowanie pracy Urzędu, zapewnienie sprawności i prawidłowości jego funkcjonowania oraz zarządzanie mieniem Urzędu, a w szczególności:

1)  opracowywanie projektów dokumentów określających organizację i zasady funkcjonowania Urzędu oraz ich aktualizacja,

2)  organizowanie i kierowanie prawidłowym obiegiem dokumentów w Urzędzie,

3)  kierowanie realizacją spraw z zakresu zadań zleconych i zarządzania kryzysowego,

4)  podpisywanie świadectw pracy i innych zaświadczeń dotyczących spraw pracowniczych,

5)  stwierdzanie własnoręczności podpisu,

6)  prowadzenie rejestru skarg i wniosków, ewidencji jednostek organizacyjnych gminy oraz rejestru instytucji kultury,

7)  prowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych,

8)  nadzorowanie i koordynacja spraw związanych z umieszczaniem informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz prowadzenie spraw o dostępie do informacji publicznej,

9)  nadzorowanie nad przygotowaniem projektów uchwał i zarządzeń organów gminy,

10) nadzorowanie nad przygotowaniem materiałów pod obrady sesji Rady Miejskiej,

11) nadzorowanie nad sprawami związanymi z wyborami, referendami i spisami,

12) nadzorowanie pracy Wydziału Administracyjno-Prawnego,

13) w zakresie określonym zarządzeniem Burmistrza pełnienie funkcji kierownika Urzędu w razie nieobecności Burmistrza i jego Zastępcy,

14) wykonywanie innych zadań wynikających z pełnionej funkcji oraz zleconych przez Burmistrza i jego Zastępcę.


 

Wytworzył:
Paula Piechaczyk
Udostępnił:
Piechaczyk Paula
(2008-02-06 12:28:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Królikowska
(2021-12-10 11:39:21)