Kierownictwo Urzędu - Skarbnik Miasta

 

Skarbnik Miasta
Bogumiła Wojtczuk

tel. 74 849 39 14
fax 74 843 56 13
 

e-mail: skarbnik@szczawno-zdroj.pl

 
 
Zadaniem Skarbnika Miasta jest:
 

Nadzór nad budżetem Gminy, szczególnie poprzez:

1) opracowywanie projektów budżetu gminy,

2) realizacje budżetu gminy,

3) koordynacje realizacji budżetu i organizowanie gospodarki finansowej gminy,

4) opiniowanie decyzji  wywołujących skutki finansowe dla budżetu gminy,

5) kontrasygnatę czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych,

6) zgłaszanie Radzie i Izbie Obrachunkowej zastrzeżeń przy odmowie kontrasygnat,

7) nadzór nad gospodarką finansową gminy i jej jednostek organizacyjnych,

8) organizowanie obiegu dokumentów finansowych,

9) dokonywanie analizy budżetu i składanie Burmistrzowi informacji o jego realizacji,

10) inicjowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę sytuacji finansowej gminy,

11) prowadzenie centralnego rejestru umów i zleceń,

12) współprace z kierownikami wydziałów w przygotowywaniu finansowych analiz inwestycji prowadzonych przez gminę,

13) prowadzenie ewidencji składników majątkowych Gminy oraz Urzędu.

14) wykonywanie innych zadań wynikających z pełnionej funkcji oraz zleconych przez Burmistrza i jego Zastępcę.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kubik Alicja
(2003-06-27 15:51:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Królikowska
(2021-12-10 13:07:18)