Udzielanie informacji publicznej na wniosek

Złożenie wniosku:

Sugerowany wzór wniosku w załączniku na dole strony.
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej składa się do Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju poprzez:

  • przesłanie pocztą na adres: Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju, ul. Tadeusza Kościuszki 17, 58-310 Szczawno-Zdrój;
  • złożenie osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju na parterze pokój nr 2;
  • przesłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@szczawno-zdroj.pl
  • złożenie w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę e-PUAP

Godziny przyjmowania klientów:

W godzinach pracy Urzędu

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie wskazanej we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd, uniemożliwiają udostępnienia informacji we wskazanej formie lub wskazanym sposobie. W takiej sytuacji urząd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i określa, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia, wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez urząd, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Przed złożeniem wniosku o udostępnienie informacji publicznej, należy sprawdzić czy interesujące dane nie są już udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

Ważne:
Nie podlegają realizacji:
- wnioski anonimowe. Każdorazowo wnioskodawca wzywany jest do podania swoich danych, co powoduje wydłużenie czasu na uzyskanie odpowiedzi.
(wyjaśnienie: Brak informacji co do autora wniosku uniemożliwia organowi zweryfikowanie, czy pochodzi on od osoby fizycznej/prawnej, od przedstawiciela bliżej nie określonego podmiotu  
publicznego, czy też wiadomość elektroniczna została wygenerowana automatycznie przez system teleinformatyczny, tzw. spam).
- wnioski przesłane w postaci ankiet internetowych. Każdorazowo wnioskodawca wzywany jest do przesłania pytań w wersji "do odczytu" lub wersji "do edycji".
(wyjaśnienie: Zgodnie z obowiązującą Polityką Bezpieczeństwa Informacji tut. Urzędu, zabronione jest wchodzenie na nieautoryzowane linki internetowe, gdyż może to skutkować ściągnięciem niebezpiecznego oprogramowania lub doprowadzić do naruszenia integralności systemów informatycznych).

Opłaty:

Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty

Tryb odwoławczy:

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji Burmistrza Szczawna-Zdroju, na którą przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu. 
W przypadku bezczynności urzędu, wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej

Komórka odpowiedzialna:

Wydział Administracyjno-Prawny
74 849 39 19

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wytworzył:
Agnieszka Królikowska
Udostępnił:
Kubik Alicja
(2003-07-03 08:13:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Królikowska
(2022-02-09 09:12:57)