☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju

Niedziela 19.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

 

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

 

Ponowne wykorzystywanie Informacji publicznej jest nowym terminem  wprowadzonym do porządku prawnego nowelizacją  ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) i oznacza, zgodnie z art. 23a  cytowanej ustawy, wykorzystywanie przez osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do jej udostępniania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

 

 Ponowne wykorzystywanie  informacji publicznej odbywa się przez ponowne wykorzystywanie informacji publicznej:

- udostępnionej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP),

- udostępnionej w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej,

- udostępnionej w centralnym repozytorium,

-przekazanej na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

 

Warunkiem ponownego wykorzystywania informacji publicznej udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju jest:

- wskazanie przez podmiot, który będzie ponownie wykorzystywać informację pochodzącą   z BIP, że źródłem pochodzenia informacji publicznej jest Urząd Miejski  w Szczawnie-Zdroju,

- wskazanie informacji o czasie wytworzenia informacji publicznej przez Urząd Miejski   w Szczawnie-Zdroju oraz czasie pozyskania  informacji publicznej od Urzędu Miejskiego  w Szczawnie-Zdroju,

- udostępnianie informacji publicznej w formie pozyskanej od Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju i ze wskazaniem czasu wytworzenia tej informacji przez  ww. Urząd.

 

Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju nie ponosi odpowiedzialności za skutki przetworzenia informacji ponownie wykorzystywanej.

 

Warunkiem ponownego wykorzystywania  informacji  nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju jest:

- złożenie do Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. (poz.94),

- wniosek, o którym mowa wyżej można złożyć w szczególności w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących  zadania publiczne.

 

W przypadku niespełniania warunków formalnych wniosku,  wnioskodawca będzie zobowiązany do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

 

Wniosek rozpatruje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 20 dni od daty złożenia wniosku. Realizację wniosku szczególnie skomplikowanego można wydłużyć o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu  o tym   wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

 

Odmowa ponownego wykorzystywania informacji publicznej może nastąpić w sytuacji gdy:

-  wnioskodawca wnosi o opracowywanie, w szczególności przetworzenie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania oraz dostarczania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności;

- ponownie wykorzystywanie informacji naruszałoby prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim.

 

Dostęp do informacji podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej lub w przepisach odrębnych ustaw;

 

Za udostępnienie informacji   w celu jej ponownego wykorzystywania, może być nałożona opłata jeśli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku będzie wymagało poniesienia dodatkowych kosztów.  O ewentualnych kosztach wnioskodawca zostanie poinformowany.

 

Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz  o wysokości opłat stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego

 

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Wytworzył:
(2012-08-07)
Udostępnił:
Piechaczyk Paula
(2012-08-07 10:14:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Piechaczyk Paula
(2012-08-07 12:37:23)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 601904