Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój

Rejestr działalności regulowanej - działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój

 Zgodnie z art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152 poz. 897) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.).

Od dnia 1 stycznia 2012 r. przedsiębiorca zamierzający odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Szczawna-Zdroju. 
 
Wpisu do rejestru dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.
 
Wymagane dokumenty :
1. Wniosek przedsiębiorcy o wpisanie do rejestru działalności regulowanej Druk do pobrania
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Druk do pobrania 
3. Dowód wniesienia opłaty skarbowej (opłata nie dotyczy podmiotu posiadającego w dniu 1 stycznia 2012 r. zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych, wydane przez Burmistrza Szczawna-Zdroju) 

Opłaty :
Opłata za dokonanie wpisu - 50,00 zł (ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm)
Wpłata na rachunek bankowy Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój: PKO BP S.A. nr konta: 55 1020 5095 0000 5402 0011 2458

Miejsce złożenia dokumentów :
Punkt Obsługi Interesanta (pok. nr 5).

Termin i sposób załatwienia sprawy :
Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej dokonuje wpisu przedsiębiorcy do niniejszego rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Burmistrz Szczawna-Zdroju dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy wydaje stosowne zaświadczenie.

Jednostka odpowiedzialna :

Wydział Gospodarki Komunalnej pok. 25
tel. 849 39 25

Podstawa prawna :
Art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152 poz. 897), art. 64-67 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.)

Uwaga: Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. posiadają zezwolenie Burmistrza Szczawna-Zdroju na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r. 

 

 

Wytworzył:
Wanda Kulińska
Udostępnił:
Piechaczyk Paula
(2012-03-09 09:16:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Piechaczyk Paula
(2012-03-09 10:26:18)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki