☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju

Piątek 22.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej


Wymagane dokumenty
1. Umotywowane podanie o wymeldowanie skierowane do Burmistrza Miasta 
Szczawna Zdroju.
2. Kserokopia lub odpis dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do lokalu zamieszkałego przez osobę, w stosunku do której prowadzone jest postępowanie o wymeldowanie (umowa najmu, akt notarialny, umowa o przydziale lokalu).

Opłaty
Czynności postępowania nie podlegają opłatom o charakterze publicznoprawnym.

Miejsce złożenia dokumentów:
- bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Miejskiego,
- w toku postępowania wymagane dokumenty można składać bezpośrednie prowadzącemu postępowanie - Urząd Miejski pok. nr 35 Ewidencja ludności.

Termin i sposób załatwiania sprawy
- postępowanie o wymeldowanie w drodze administracyjnej prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071),
- termin obligatoryjny do załatwienia sprawy - ok. 2 miesięcy,
- w wyniku przeprowadzonego postępowania organ wydaje decyzję administracyjną, która w zależności od ustalonych okoliczności sprawy przybiera postać :
- decyzji administracyjnej o wymeldowaniu,
- decyzji administracyjnej o braku podstaw do wymeldowania,
- decyzji administracyjnej o umorzeniu postępowania,
- decyzji administracyjnej zawieszającej postępowanie (wydania w sytuacji, gdy rozstrzygnięcie sprawy jest uzależnione od wcześniejszego wyjaśnienia istotnej w sprawie okoliczności przez sąd powszechny lub inny organ).

Tryb odwoławczy
Od decyzji wydanej przez organ I instancji (decyzji Burmistrza Miasta Szczawna Zdroju) przysługuje pisemne odwołanie do organu II instancji (Wojewoda Dolnośląski) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi:
W toku prowadzonego postępowania organ administracji kompletuje materiał dowodowy w postaci, zeznań świadków, wyjaśnień stron postępowania, informacji Straży Miejskiej, Policji oraz innych urzędów i instytucji w celu ustalenia stanu faktycznego będącego podstawą do wydania decyzji w sprawie,
W przypadku braku możliwości ustalenia miejsca pobytu osoby, w stosunku do której prowadzone jest postępowanie o wymeldowanie, realizowana jest procedura ustanawiania przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu - Wydział Rodzinny i Nieletnich kuratora dla nieobecnego celem reprezentowania w postępowaniu (w toku dalszego postępowania kurator obejmuje pozycję strony postępowania o wymeldowanie),
Z podaniem o wymeldowanie występuje osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu (właściciel, najemca, wynajmujący) z którego ma nastąpić wymeldowanie.

Podstawa prawna:
Art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960).

Wytworzył:
Paula Piechaczyk
Udostępnił:
Piechaczyk Paula
(2004-01-29 13:08:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Piechaczyk Paula
(2015-04-14 11:32:24)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 131047