☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju

Czwartek 21.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zatwierdzenie projektu podział nieruchomości

Miejsce złożenia wniosku:

Punkt Obsługi Interesanta (pokój nr 2)

Godziny przyjmowania klientów:

W godzinach pracy Urzędu

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Uprawnionym podmiotem mogącym żądać wszczęcia postępowania podziałowego jest osoba prawna lub fizyczna mająca w dokonaniu podziału ewidencyjnego interes prawny- art.97 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Oznacza to, iż postępowanie podziałowe może być wszczęte tylko na wniosek takiego podmiotu, którego strefy prawnej będzie dotyczył podział ewidencyjny. Podział ewidencyjny nieruchomości jest uprawnieniem należącym do sfery wykonywania prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego, dlatego też wnioskodawcą podziału mogą być zarówno właściciel, jak i użytkownicy wieczyści nieruchomości. W przypadku współwłasności (wieczystego współużytkowania) wniosek podpisują wszyscy współwłaściciele (wieczyści współużytkownicy).

Opłaty:

Wniosek jest wolny od opłat.

 • 17 zł – opłata skarbowa - wyłącznie w wypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenia pełnomocnictwa (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

Opłatę skarbową można uiścić w siedzibie Urzędu Miejskiego lub wpłacić na konto: PKO BANK POLSKI S.A. nr konta 55 1020 5095 0000 5402 0011 2458

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości następuje nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Szczawna Zdroju w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Wymagane wnioski i dokumenty:

 1. Wniosek właściciela, wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości.
 2. Projekt podziału nieruchomości (min. 4 egzemplarze + po 1 egzemplarzu dla każdego współwłaściciela lub współużytkownika wieczystego).
 3. Postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów o których mowa w art. 95 w/w ustawy.
 4. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział obowiązująca w dniu złożenia wniosku, w przypadku, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 5. Pozwolenie, o którym mowa w art. 96 ust. 1a, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.
 6. Wypis z ewidencji gruntów.
 7. Protokół z przyjęcia granic nieruchomości.
 8. Wykaz zmian gruntowych.
 9. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.
 10. Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntów w katastrze nieruchomości jest inne niż w Księdze Wieczystej.

Komórka odpowiedzialna:
Wydział Gospodarowania Nieruchomościami (pokój nr 36)
74 849 39 36

Druki do pobrania:

Wniosek o zatwierdzenie projetku podziału nieruchomości

Wytworzył:
Agnieszka Królikowska
Udostępnił:
Piechaczyk Paula
(2004-01-30 10:36:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Królikowska
(2022-05-19 10:46:58)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 130932