Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej BIP zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego.

Data publikacji strony internetowej: 13.09.2012

Data ostatniej dużej aktualizacji: 15.02.2010

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Trwają prace nad poprawą dostępności publikowanych treści.

Treści niedostępne

Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są w całości dostępne cyfrowo.

Wyłączenia

 • filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia 05.02.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając "Enter" nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków w zakresie dostępności cyfrowej strony internetowej odpowiada: Piotr Holly
 • E-mail: it@szczawno-zdroj.pl
 • Telefon: 74 849 39 25

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski Szczawno-Zdrój ul. Tadeusza Kościuszki 17, 58-310 Szczawno-Zdrój

1. Opis dostępności wejścia do budynku

Budynek czterokondygnacyjny (parter, I piętro, II piętro, III piętro). Budynek posiada dwa wejścia, do których prowadzą podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe od przodu budynku automatyczne, drzwi boczne z możliwością otworzenia obu skrzydeł. Oba wejścia o szerokości zapewniającej swobodny wjazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

W budynku znajduje się winda umożliwiająca swobodny dostęp do każdego pokoju w Urzędzie z wyłączeniem pomieszczeń technicznych. Wejście do każdego z pokoi o szerokości zapewniającej swobodny wjazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim, brak barier w postaci progów. Szerokość korytarzy umożliwia poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Na paterze znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W Biurze Obsługi Interesanta znajduje się przenośna pętla indukcyjna. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

W odległości ok. 30 m od ratusza znajduje się parking z wydzielonymi 2 miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W Urzędzie nie ma tłumacza języka migowego na miejscu, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Wytworzył:
Udostępnił:
Agnieszka Królikowska
(2021-12-16 12:46:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Królikowska
(2023-05-10 08:49:58)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki