☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju

Sobota 01.04.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie Burmistrza Szczawna-Zdroju o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój na lata 2016-2025

Szczawno-Zdrój, 28.10.2016 r.

Ogłoszenie

Burmistrz Szczawna-Zdroju działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 3 ustawy
z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777)

 

zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój na lata 2016-2025.

 

Przedmiotem konsultacji jest projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój na lata 2016-2025 (GPR). Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji[1] uwag, opinii i propozycji dotyczących przedłożonego projektu GPR.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 04 listopada 2016 r. do dnia
25 listopada 2016 r. do godz. 15:30.

Forma konsultacji społecznych:

1. Otwarte spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju, ul. Kościuszki 17, pok. nr 27,

2. Spotkanie grup przedstawicielskich, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju, ul. Kościuszki 17, pok. nr 27,

3. Zbieranie uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej,
z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, które można zgłaszać:

  1. w formie elektronicznej za pośrednictwem strony https://gpr-konsultacje-szczawno-zdroj.webankieta.pl/
  2. w formie  papierowej za pośrednictwem formularza konsultacyjnego, który następnie należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Szczawnie-Zdroju,
    ul. Kościuszki 17, pok. nr 5.

 

 

Projekt  Gminnego Programu Rewitalizacji Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój na lata 2016-2025 stanowiący przedmiot niniejszych konsultacji będzie dostępny od dnia 04.11.2016 r.:

w wersji elektronicznej na stronie internetowej:

oraz w wersji papierowej:

  •  w Urzędzie Miejskim w Szczawnie-Zdroju, ul. Kościuszki 17, pok. nr 36.

 

Formularz konsultacyjny służący do zgłaszania uwag, propozycji i opinii będzie dostępny od dnia 04.11.2016 r.

 

 

Uwagi:

1.      Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

2.      Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie GPR rozwiązań i regulacji bądź rezygnację
z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

3.      Nie będą rozpatrywane propozycje, uwagi i opinie:

·         z datą wpływu przed dniem 04.11.2016 r. oraz po godz. 15:30 dnia 25.11.2016 r.

·         niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,

·         przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym.

 [1] Interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji są
w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości
i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; organy władzy publicznej; podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

 

Wytworzył:
Paula Piechaczyk
Udostępnił:
Piechaczyk Paula
(2016-10-28 10:38:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Piechaczyk Paula
(2016-10-28 10:56:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 113825