Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych

Miejsce złożenia wniosku:

Punkt Obsługi Interesanta (pokój nr 2)

Godziny przyjmowania klientów:

W godzinach pracy Urzędu

Podatnik:

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 • właścicielami albo posiadaczami samoistnymi gruntów
 • użytkownikami wieczystymi gruntów
 • posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
  • wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego, a także jeżeli dotyczy nieruchomości znajdujących się w Zasobie, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości, albo
  • jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Lasów Państwowych.

Przedmiot opodatkowania:

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, (z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza), o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nie posiadającej osobowości prawnej.

Uwaga:

Poza podatkiem rolnym podatnik zobowiązany jest do zapłaty podatku od nieruchomości za budynek mieszkalny i/lub budynek niemieszkalny (np. garaż, hale, budynek gospodarczy).

Zwolnione z podatku od nieruchomości są budynki gospodarcze lub ich części:

 • zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej,
 • położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej.

Jeżeli grunt, budynek lub jego cześć zostaną zajęte na cele prowadzonej działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, podatnik zapłaci podatek od nieruchomości według stawki odpowiedniej dla prowadzenia działalności gospodarczej.

Podstawa opodatkowania:

Liczbę hektarów przeliczeniowych ustala się na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów oraz zaliczenia do okręgu podatkowego (Szczawno-Zdrój jest w IV okręgu podatkowym) zgodnie z poniższym wzorem:

 • dla gospodarstw rolnych 1 ha fizyczny x przelicznik odpowiedni dla danej klasy użytków rolnych i dla danego okręgu. Tak ustalony hektar przeliczeniowy mnożymy przez równowartość pieniężną 2,5 q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy,
 • dla pozostałych użytków rolnych 1 ha fizyczny x równowartość pieniężną 5 q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Rodzaje użytków rolnych:

Grunty orne

Łąki i pastwiska

Sady

Klasy użytków rolnych

Przeliczniki

I

1,95

1,75

1,95

II

1,80

1,45

1,80

IIIa

1,65

-----

1,65

III

-----

1,25

1,65

IIIb

1,35

-----

1,35

IVa

1,10

-----

1,10

IV

-----

0,75

1,10

IVb

0,80

-----

0,80

V

0,35

0,20

0,35

VI

0,20

0,15

0,20

 • Grunty pod stawami, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, grunty pod rowami oraz grunty rolne zabudowane - bez względu na zaliczenie do okręgu podatkowego - przelicza się na hektary przeliczeniowe według następujących przeliczników:
  • 1 ha gruntów pod stawami zarybionymi łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem oraz gruntów rolnych zabudowanych - 1 ha przeliczeniowy;
  • 1 ha gruntów pod stawami zarybionymi innymi gatunkami ryb, gruntów pod stawami niezarybionymi, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych oraz gruntów pod rowami - 0,20 ha przeliczeniowego.

Jeżeli nie można ustalić przelicznika powierzchni użytków rolnych, przyjmuje się, że 1 ha fizyczny odpowiada 1 ha przeliczeniowemu.

Obowiązek podatkowy:

Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o gruntach w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub zaistnienia zmian stanu faktycznego, sporządzone na formularzach wg ustalonego wzoru.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane:

 1. składać, w terminie do 15 stycznia (a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,), organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru
 2. odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zmiany stanu faktycznego, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

Ulgi i zwolnienia w podatku rolnym

 1. Z tytułu utworzenia nowego lub powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego

Zwalnia się od podatku rolnego, na okres 5 lat, grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha:

 1. będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży,
 2. będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
 3. wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie

Okres zwolnienia liczy się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów lub prawa wieczystego użytkowania bądź objęto grunty w trwałe zagospodarowanie.

Po upływie okresu zwolnienia stosuje się ulgę w podatku rolnym polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim o 50%.

W przypadku nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych nie stosuje się zwolnienia, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów.

Zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w drodze umowy sprzedaży nie stosuje się, jeżeli przedmiotem nabycia są grunty objęte uprzednio przez nabywcę w trwałe zagospodarowanie. Za trwałe zagospodarowanie - uważa się objęcie gruntów w dzierżawę lub użytkowanie na okres nie krótszy niż 10 lat.

Powyższe zwolnienie i ulgi stosuje się na podstawie decyzji wydanej na wniosek podatnika. Zwolnienia i ulgi udzielone na wniosek podatnika stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek. Pięcioletni okres zwolnienia jest nieprzekraczalny i biegnie bez względu na to czy wniosek wpłynie.

 1. Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Zgodnie z art. 13 ustawy o podatku rolnym - Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:

 1. budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,
 2. zakup i zainstalowanie:
  1. deszczowni,
  2. urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,
  3. urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód)

jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.

Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja – w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.

Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż 15 lat. Podatnik traci prawo do odliczenia od podatku rolnego niewykorzystanej kwoty ulgi inwestycyjnej w przypadku sprzedaży obiektów i urządzeń, od których przyznana została ulga lub przeznaczenia ich na cele inne niż wskazano wyżej.

Powyższą ulgę stosuje się na podstawie decyzji wydanej na wniosek podatnika, od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

 1. Ulga w podatku rolnym z tytułu wprowadzenia stanu klęski żywiołowej.

W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, o którym mowa w ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, organ podatkowy może przyznać podatnikowi ulgę w podatku rolnym przez zaniechanie jego ustalenia albo poboru w całości lub w części, w wysokości zależnej od rozmiarów strat spowodowanych klęską w gospodarstwie rolnym.

Przy przyznawaniu ulg i ustalaniu ich wysokości uwzględnia się wysokość otrzymanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia ustawowego.

Ulgę przyznaje się za ten rok podatkowy, w którym został wprowadzony stan klęski żywiołowej. Jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzony został po zapłaceniu podatku za dany rok, ulgę stosuje się w następnym roku podatkowym

Opłaty:

 • złożenie informacji/deklaracji - bez opłat
 • opłata skarbowa za złożenie w organie administracji publicznej dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wpisu lub kopii - 17,00 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

Opłatę skarbową można uiścić w siedzibie Urzędu Miejskiego lub wpłacić na konto: PKO BANK POLSKI S.A. nr konta 55 1020 5095 0000 5402 0011 2458

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy (art. 139 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, Al. Wyzwolenia 24, za pośrednictwem Burmistrza Szczawna-Zdroju w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podatek rolny można wpłacać:

 • bez prowizji: w placówkach PKO Bank Polski S.A.
 • za pośrednictwem bankowości elektronicznej
 • w placówkach bankowych na rachunek bankowy wskazany w decyzji w sprawie wymiaru podatku rolnego (dla każdej nieruchomości prowadzony jest indywidualny rachunek bankowy) lub na poczcie

Uwaga!
Uiszczając podatek za pośrednictwem banku należy pamiętać, aby dokładnie wypełnić przelew:

 • zaznaczyć, że chodzi o podatek rolny
 • oznaczyć okres (ratę), na który ma zostać zaksięgowana wpłata
 • starannie wpisać dane podatnika

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. - o podatku rolnym;
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa;
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny.

Wymagane wnioski i dokumenty:

dla osób fizycznych:

 • akt notarialny lub umowę dzierżawy lub umowę zawartą stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub postanowienie Sądu,
 • dla gruntów nabytych przed dniem 30.06.2019 r.:
 • formularz IR-1 – informacja o gruntach,
 • formularz IR-1/A - informacja o gruntach część uzupełniająca dane o nieruchomościach rolnych,
 • formularz IR-1/B - informacja o gruntach część uzupełniająca dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym - w przypadku gdy grunt podlega ustawowemu zwolnieniu

- dla gruntów nabytych po dniu 30.06.2019 r.:

 • formularz IR-1 (od 1 lipca 2019 r.) – informacja o gruntach,
 • formularz ZIR-1 - załącznik do informacji o gruntach, dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 • formularz ZIR-2 - załącznik do informacji o gruntach, dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 • formularz ZIR-3 - załącznik do informacji o gruntach, dane pozostałych podatników

dla osób prawnych:

 • akt notarialny lub umowę dzierżawy lub postanowienie Sądu
 • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP i REGON
 • aktualny odpis z KRS lub innego rejestru (rejestr związków wyznaniowych)
 • formularz DR-1 - deklaracja na podatek rolny
 • formularz ZDR-1 - załącznik do deklaracji na podatek rolny, dane o przedmiotach
 • opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 • formularz ZDR-2 - załącznik do deklaracji na podatek rolny, dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (w przypadku gdy grunt podlega ustawowemu zwolnieniu)

Komórka odpowiedzialna:

Wydział Finansowy (pokój nr 12)
74 849 39 12

 

Wytworzył:
Agnieszka Królikowska
Udostępnił:
Piechaczyk Paula
(2004-01-30 12:27:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Królikowska
(2022-03-08 08:45:33)