Wydział Gospodarki Komunalnej

 

Wydział Gospodarki Komunalnej

Kierownik Wydziału: Marek Małecki
tel. 74 849 39 23

e-mail: kierownikwgk@szczawno-zdroj.pl

Zadaniem Wydziału Gospodarki Komunalnej jest:
Wydział Gospodarki Komunalnej poza zadaniami wspólnymi realizowanymi przez wszystkie wydziały określone w § 11 Regulaminu Organizacyjnego realizuje następujące zadania szczegółowe:


1)  realizacja zadań własnych gminy wynikających z ustawy o drogach publicznych,
2)  prowadzenie spraw wynikających  z ustawy prawo ochrony środowiska,

3)  wykonywanie zadań wynikających z ustawy  Prawo wodne
4)  realizacja zadań wynikających z ustawy o lasach,
5)  prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie zwierząt,
6)  realizacja zadań własnych gminy, wynikających z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych,

7)  realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
8)  przestrzeganie ustawy – prawo energetyczne,
9)  realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie roślin uprawnych,
10)realizacja ustawy o odpadach,
11)realizacja przepisów ustawy o ochronie przyrody,
12)realizacja zadań wynikających z ustawy o gospodarce komunalnej,
13)realizacja przepisów w zakresie wykorzystania właściwości uzdrowiskowych i wypoczynkowych gminy oraz
czuwanie aby warunki naturalne uzdrowiska nie uległy zniszczeniu, ograniczeniu lub zniekształceniu,

14)zapewnienie funkcjonowania obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy,
15)wykonywanie nadzoru w zakresie utrzymania zieleni na terenie miasta.
16)realizacja zadań związanych z ochroną przeciwpowodziową oraz innymi nadzwyczajnymi zagrożeniami,
17)realizacja zadań dotyczących funkcjonowania gospodarki rolnej na terenie gminy,
18)realizacja zadań remontowych w istniejącej strukturze komunalnej,
19)przygotowywanie umów dotyczących umieszczania reklam , we współpracy z innymi wydziałami,
20)współpraca z Wydziałem Inicjatyw i Rozwoju przy przygotowywaniu dokumentacji przetargowej jak również
przy prowadzeniu i rozliczaniu zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki komunalnej,

21)prowadzenie spraw zwianych z przygotowaniem remontów z zakresu gospodarki komunalnej,

22)aktualizowanie danych BIP.

 

Wytworzył:
Paula Piechaczyk
Udostępnił:
Kubik Alicja
(2003-07-01 07:53:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Królikowska
(2022-11-24 13:22:57)