Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego z zakresu "Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym" w obszarze "Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu"